Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu

ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GĘBICACH W OKRESIE OD 02 STYCZNIA 2020 DO 30 CZERWCA 2020

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GĘBICACH    W OKRESIE OD 02 STYCZNIA  2020  DO 30 CZERWCA 2020
 

I. ZAMAWIAJĄCY: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu,   ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz, woj. wielkopolskie, tel. 067 2556039,   faks 067 2556039, https://gzosiplubasz.naszaplacowka.pl.

 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GĘBICACH    W OKRESIE OD 02 STYCZNIA  2020  DO 30  CZERWCA 2020
 

2) Rodzaj zamówienia: usługi.

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług polegających na dowozie i odwozie uczniów z ternu Gminy Lubasz do szkół w tym do Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w okresie od 02 stycznia 2020 do  20 czerwca 2020 według harmonogramu dowozów i odwozów szkolnych. Usługa świadczona będzie w dni nauki szkolnej przy udziale autobusu o minimalnej liczbie miejsc siedzących 19. Pojazd musi spełniać wszystkie wymogi techniczne związane z dowozem dzieci do szkół. Ponadto autobus musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa na każdym z siedzeń. W ciągu jednego dnia nauki szkolnej pojazd będzie  pokonywać ok. 184 km - wg harmonogramu dowozów szkolnych tj. 

Dowóz uczniów: Dębe  - Lubasz - Bończa – Miłkowo szkoła – Sokołowo - Miłkówko  –  Nowina  – Kamionka  – Sławno  – Gębice szkołą

Odwóz uczniów: Gębice – Sławno – Kamionka - Lubasz -Bończa -  Sokołowo –  Miłkowo - Miłkówko -   Nowina –  Dębe 

4) Opiekę nad dziećmi w autobusie zapewnia Zamawiający.

5) Dowóz uczniów rozpoczyna się w miejscowości Dębe, odwóz uczniów kończy się również    w miejscowości  Dębe.

III. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:                  

Od 02 stycznia  2020 do  30 czerwca 2020.

IV.  KRYTERIA OCENY OFERT

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  z podaniem znaczenia  tych  kryteriów i sposobu oceny ofert.

A – cena  za 1 km –100%,

Najkorzystniejsza oferta = A (cena za 1 km)

 A – cena za 1 km:

 • znaczenie max  100 punktów,
 • maksymalna liczba punktów 300:

 Uwaga: cena za 1 km  (określona do dwóch miejsc  po przecinku).

 Oferty podlegają następującym kryterium oceny ofert:

 A – cena za 1 km– stanowi max  100 punktów  badanej oferty:

 

                                                   najniższa cena za 1 km

Ilość pkt. badanej oferty  = ---------------------------------------      x 100% x 100 pkt x n                         

                                              cena  badanej oferty za 1 km

 

n – liczba członków komisji

 Najkorzystniejsza oferta = A (cena za 1 km)

V.  OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

Podpisany druk oferty wraz z załącznikami:

 1. oświadczenie  wykonawcy   - załącznik nr 1,
 2. wykaz  wskazanego sprzętu do realizacji usługi  - załącznik nr 2,
 3. podpisany wzór umowy - załącznik nr 3,
 4. uprawnienia niezbędne do wykonywania krajowego drogowego przewozu osób, tj. aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego oraz posiadają Certyfikat  Kompetencji Zawodowych - załącznik nr 4.

VI. TERMIN SKŁADANIA  OFERT -    10.12.2019 godzina 9:00, miejsce -    Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli   w Lubaszu, 64-720 Lubasz ul. B. Chrobrego 37 - pokój nr 203.

VII. OTWARCIE OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  10.12.2019 o godzinie 9:30 w sali nr 04 Urzędu Gminy  w Lubaszu ul. B. Chrobrego 37

VIII. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW

a)   Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca usługi zobowiązany będzie dostarczyć do Zamawiającego - polisę OC od prowadzonej działalności w zakresie przewozów osób na kwotę nie mniejszą niż 50 tyś. zł. 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące  zamówienia można uzyskać pod nr telefonu:   67-255 60 39 lub 664-746-492

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Utworzono dnia 02.12.2019, 15:38

Załącznik nr 3 do oferty- wzór umowy

Utworzono dnia 02.12.2019, 15:21

Załącznik nr 2 do oferty - wykaz pojazdów

Utworzono dnia 02.12.2019, 15:14

Załącznik nr 1 do oferty - Oświadczenie

Utworzono dnia 02.12.2019, 15:13

Druk oferty

Utworzono dnia 02.12.2019, 15:13

Informacje

Liczba wyświetleń: 321
Utworzono dnia: 02.12.2019

Historia publikacji

 • 17.12.2019 12:33, Administrator
  Edycja strony: DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GĘBICACH W OKRESIE OD 02 STYCZNIA 2020 DO 30 CZERWCA 2020
 • 17.12.2019 08:16, Administrator
  Edycja strony: DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GĘBICACH W OKRESIE OD 02 STYCZNIA 2020 DO 30 CZERWCA 2020
 • 17.12.2019 08:15, Administrator
  Edycja strony: DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W GĘBICACH W OKRESIE OD 02 STYCZNIA 2020 DO 30 CZERWCA 2020