Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu

ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

 

Dostawa oleju opałowego w 2020 roku - zapotrzebowanie roczne ok. 61000 litrów

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

IFNORMACJA Z OTWARCIA OFERT PRZETARGOWYCH

Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenieo przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (wzór oświadczenia: załącznik nr 4 do SIWZ).

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia: załącznik nr 4 do SIWZ).

 

Uwaga: 

Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 - Formularz Ofertowy wystąpił błąd dotyczący  stałego rabatu. W błędnym załaczniku jest "stały rabat podajemy do trzech miejsc po przecinku" - a winno być "stały rabat podajemy do dwóch miejsc po przecinku". 

Poprawiony Załączik nr 1 - Formularz Ofertowy

Zamawiajacy  informuje, że we wzorach umów - Załącznik nr 8, Załącznik nr 9, Załacznik nr 10, Załacznik nr 11 i załacznik nr 12 wykreśla się w   ustęp  2 w  § 4 w treści  "Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy".

Uwaga: 

zmiana ogłoszenia - Dostawa oleju opałowego w roku 2019 - zapotrzebowanie roczne ok. 61000 litrów

 
 

Początek formularzaOgłoszenie nr 627138-N-2019 z dnia 2019-11-25 r.

 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu: Dostawa oleju opałowego w roku 2020 - zapotrzebowanie roczne ok. 61000 litrów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Gmina Lubasz, 64-720 Lubasz ul. Bolesława Chrobrego 37

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ppłk. Zdzisława Orłowskiego w Lubaszu, ul. Szkolna 6, 64-720 Lubasz

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Miłkowie, Miłkowo 11, 64-720 Lubasz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kruczu, Krucz 62, 64-720 Lubasz

Przedszkole "Bajka" w Lubaszu, ul. Podgórna 5, 64-720 Lubasz


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu, krajowy numer identyfikacyjny 57021921100000, ul. ul. B. Chrobrego  37 , 64-720  Lubasz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 556 039, e-mail gzosip13@op.pl, faks 672 556 039.
Adres strony internetowej (URL): www.gzosiplubasz.naszaplacowka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gzosiplubasz.naszaplacowka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gminny Zespół Obsługi szkół i Przedszkoli w Lubaszu zobowiązany jest do przeprowadzenie w całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawa oleju opałowego w roku 2020 - zapotrzebowanie roczne ok. 61000 litrów", w tym aktualizację dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz podejmowania wszystkich czynności, o których mowa w ustawie prawo zamówień publicznych, łącznie z wyborem najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienia o tym wykonawców. Wydatki wynikające z zaciągniętego zobowiązania w imieniu i na rzecz współzamawiających obciążają plany finansowe odpowiednich jednostek organizacyjnych w zakresie wynikającym z udzielonego zamówienia publicznego. Odpowiedzialność za realizację umowy spoczywa na właściwych kierownikach jednostek organizacyjnych stosownie do zakresu przedmiotowego i finansowego właściwej dla danej jednostki części zamówienia wspólnego.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.gzosiplubasz.naszaplacowka.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.gzosiplubasz.naszaplacowka.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w roku 2020 - zapotrzebowanie roczne ok. 61000 litrów
Numer referencyjny: GZOSIP.272.02.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa oleju opałowego w roku 2020 - zapotrzebowanie roczne ok. 61000 litrów (CPV): 09135100-5 Olej opałowy o następujących parametrach: • wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg, • zawartość siarki – max. 0,10 (%m/m), • zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 (mg/kg), • zawartość wody – max. 200(mg/kg). Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: dostawę oleju opałowego do następujących kotłowni w roku 2020: • PSP Lubasz ul. Podgórna 8a, • PSP Miłkowo – Miłkowo 12, • PSP Krucz – Krucz 62, • Przedszkole „Bajka” - budynek w Dębe ul. Starowiejska, • Świetlica wiejska w Kruczu, • Budynek Przychodni lekarskiej w Lubaszu ul. Podgórna. Termin wykonania zamówienia do 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego wraz z transportem do miejsca składowania – kotłowni obiektów w/w. Dostawa będzie się odbywała partiami zależnie od zlecenia dokonanego przez Zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 09135100-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1.Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi. 2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający odstępuje od opisu warunków w tym zakresie. 3.zdolności technicznej lub zawodowej – za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 4. wykonali należycie dostawy oleju opałowego w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto. UWAGA: W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w kolejnym dniu, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie ogłosi średnich kursów walut.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonali należycie dostawy oleju opałowego w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.: a)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. UWAGA: Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia ww. dokumentu także dla tych podmiotów. b)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, c)koncesję na obrót paliwami ciekłymi, d)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pod. lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. e)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pod. lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)wykazu dostaw oleju opałowego wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wzór wykazu dostawy oleju opałowego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; b)zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty –załącznik nr 3 do SIWZ (jeżeli dotyczy), z których musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4, koncesja na obrót paliwami ciekłymi

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Załącznik nr 1 wzór formularza ofertowego, Załącznik nr 2 wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 3 wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Załącznik nr 4 wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, Załącznik nr 5 wzór dostaw oleju opałowego, Załącznik nr 6 wzór zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Załącznik nr 7 pełnomocnictwo, Załącznik nr 8 wzór umowy dla Gminy Lubasz, Załącznik nr 9 wzór umowy dla Przedszkola „Bajka”, Załącznik nr 10 wzór umowy dla PSP Krucz, Załącznik nr 11 wzór umowy dla PSP Miłkowo, Załącznik nr 12 wzór umowy dla PSP Lubasz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

termin dostawy

40,00

stały rabat

60,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

 

 

 

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

 

Załączniki:

Poprawiony załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Utworzono dnia 27.11.2019, 12:38

SIWZ

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:59

Załącznik nr 10

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 8

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 12

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 11

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 9

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 4

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 7

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 6

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 3

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 5

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Załącznik nr 2

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Ogłoszenie

Utworzono dnia 25.11.2019, 13:37

Informacje

Liczba wyświetleń: 265
Utworzono dnia: 25.11.2019

Historia publikacji

  • 17.12.2019 12:32, Administrator
    Edycja strony: Dostawa oleju opałowego w 2020 roku - zapotrzebowanie roczne ok. 61000 litrów
  • 17.12.2019 12:31, Administrator
    Edycja strony: Dostawa oleju opałowego w 2020 roku - zapotrzebowanie roczne ok. 61000 litrów
  • 17.12.2019 12:30, Administrator
    Edycja strony: Dostawa oleju opałowego w 2020 roku - zapotrzebowanie roczne ok. 61000 litrów