Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu

ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  gzosiplubasz.naszplacowka.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątkiem jest rejestr pod nazwą „archiwum bip”, który jest kopią zawartości poprzedniej strony bip niezgodnej z ww. ustawą.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszard Bilski, gzosip13@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 255 60 39. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Zespól Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu  ma siedzibe w budynku Urzędu Gminy przy ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz – w chwili obecnej nie posiada urządzeń umożliwiających pokonywanie barier architektonicznych oraz dostosowanych sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Obecnie stosowane rozwiązanie stanowi zewnętrzny dzwonek przywoławczy.
Przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 124
Utworzono dnia: 18.03.2021

Historia publikacji

  • 18.03.2021 12:57, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 18.03.2021 12:49, Administrator
    Edycja strony: Deklaracja dostępności
  • 18.03.2021 12:48, Administrator
    Dodanie strony: Deklaracja dostępności